Disclaimer

Deze website is eigendom van Van der Laan. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en de Privacy Verklaring van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en de Privacy Verklaring van Van der Laan. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Van der Laan. Van der Laan besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Van der Laan kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Van der Laan is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Van der Laan of door u aan Van der Laan door middel van de website van Van der Laan of anderszins langs elektronische weg. De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Van der Laan geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Van der Laan via deze website. Van der Laan aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Van der Laan garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Van der Laan aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden. Van der Laan is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Laan. Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Van der Laan, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Laan mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Ga direct naar...